Kotelnikov's birthday 10 july, 2004
"Plem Sovhoz Lake"cam #1 Roman Tudoscam #2 Alex Pushkincam #3 Gregory Motruk